Adatkezelési szabályzat
#School

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
Adatkezelő: Enabler Korlátolt Felelősségű Társaság (1053 Budapest, Papnövelde utca 8. 1. em. 13.)
Érintett: Aki az Adatkezelő érdekkörébe tartozó www.hashtag.school weboldalon adatai megadásával regisztrál.
Hozzájáruló nyilatkozat: A személyes adatot szolgáltató Érintett írásbeli engedély nélkül, a weboldalra történő regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez. Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény fogalomrendszerével egyeznek meg.

2. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.

3. A Hozzájáruló nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

4. Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az Érintettel, hírlevélküldés, marketingcélú adatkezelés, adatbázis-építés. Az Adatkezelő weboldalán regisztrált személyek e-mail címére hírlevelek, marketingtartalmú – saját és Adatkezelő partnerei ajánlatait tartalmazó – üzenetek és ajánlatok küldése. Az adatkezelés céljának megfelelően Érintett adatszolgáltatása önkéntes.

5. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

6. Adatkezeléssel érintett adatok köre: Az Érintett által megadott személyes adatok.

7. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

8. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

9. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az info@e-studygroup.com e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

Az adatkezelést az adatkezelő a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságánál bejelenti.

Enabler Kft.